ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක සහන ණයක්.

හරිත බලශක්ති සංවර්ධනය හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන්
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක සහන ණයක්.

හරිත බලශක්ති සංවර්ධනය හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා වූ ආයෝජන වෙනුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 150 ක සහන ණය මුදලක් ශ්රී ලංකාවට ලබා දෙයි. ඊට අදාළ ගිවිසුම් සඳහා අද (27) මුදල් අමාත්යාංශයේ දී අත්සන් තැබිණ.

මෙම ගිවිසුමට ශ්රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින් මුදල් අමත්යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්ගඑච්ගඑස්ග සමරතුංග මහතා අත්සන් කළ අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙනුවෙන් එහි මෙරට නේවාසික අධ්යක්ෂිකා ශ්රී විදෝවතී මහත්මිය අත්සන් කළායග
මෙම ආයෝජනයේ සම්පූර්ණ වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 440ක් වන අතර ඉන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් අදියර දෙකක් යටතේ සැපයේ.

එහි පළමු කොටස සඳහා වන ගිවිසුම 2014 වසරේ නොවැම්බර් මස දී අත්සන් තැබිණිග අද අත්සන් තැබුණේ එහි දෙවැනි අදියර වෙනුවෙනිග ඉතිරි අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 140ක මුදල විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් දරනු ඇත.

අද අත්සන් කෙරුණු ණය මුදලේ දෙවන අදියර යටතේ පහත සඳහන් කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිත,
* විදුලිය බෙදාහැරීමේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම.
* මධ්ය වෝල්ටීයතා ජාලයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම.
* මනු කියවීම් උප නියමු ව්යාපෘතියක් මඟින් බලය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයන්ගේ පාර්ශවය කළමනාකරණය කිරීම.

මෙම වැඩසටහන යටතේ ඌව පළාත හැර දිවයිනේ අනෙකුත් සියලුම පළාත්වලට ඍජු ප්රතිලාභ ලැබේ.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: