පාවිච්චි කළ ත්‍රීරෝද රථයකට 70%ක ලීසිං – අනිද්දා සිට ක්‍රියාත්මක සියලුම ලිසිං මුදල් මෙන්න..!

ලීසිං ක්‍රමය යටතේ වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී මූල්‍ය ආයතන අනුගමනය කළ යුතු වැඩපිළිවෙල ජනවාරි මස පළමුවන දින සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.

වාහනයේ තක්සේරු වටිනාකමින් සියයට 70ක මුදලක් මේ වනවිට ලීසිං පහසුකම මගින් හිමි වුවද නව වැඩපිළිවෙල අනුව එය වෙනස් වන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

මෝටර් රථයේ තක්සේරු වටිනාකමින් සියයට 50ක් 2017 වසරේදී හිමි වනවා.

එහෙත් ත්‍රීරෝද රථ සඳහා වටිනාකමින් සි යයට 25 ක් පමණක් නව ලිසිං ක්‍රමය යටතේ හිමිවන අතර පාවිච්චි කරන ලද ත්‍රීරෝද රථයක් සඳහා තක්සේරු වටිනාකමින් සියයට 70ක් හිමි වනවා.

යතුරු පැදි සඳහා ද සියයට 70ක ලීසිං පහසුකමක් ලබාදිය හැකි බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙන්නේ.

මගී ප්‍රවාහන වාහන සඳහා තක්සේරු වටිනාකමින් සියයට 90 දක්වා ලීසිං හිමිවන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙන්නේ..

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: