හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වුනු “මනස” තියෙන්නේ කොතැනද..? – මෙන්න උත්තරේ..!

ඈත අතීතයේ ඉඳලම මිනිස්සු කල්පනා කළා අපේ හිත, එහෙම නැත්නම් විඥාණය කියන්නේ මොකද්ද, ඒක තියෙන්නේ.