ඉස්සර අපේ රටේ ලස්සන මෙන්න – 1973 සුද්දෙක් ගත් පින්තූර ප්‍රසිද්ධ කරයි..! (PHOTO)

ලෝකයේ ලංකාවට ආදරය කරන විදෙශිකන් බොහොමයක් සිටිනවා. ඒ අතර මෙරටට එක්වරක් නොව කීප වරක් පැමිණෙන.

සංචාරයේ යන්න අපේ රටේ හොඳම තැන් දෙකක් මෙන්න..! (PHOTO)

සංචාරයට හිතැති තරුණ ඔබ සැම වැඩිපුර තමන්ට නිවාඩුවක් ලැබුනම උත්සහ කරන්නෙම කොහේ හරි ලස්සන පැත්තක.