මන්ත්‍රී කාර්යාල දීමනාව සඳහා කෝටි 13 1/2 ක පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවක්‌..!

කාර්යාලයක්‌ පවත්වාගෙන යැම සඳහා සෑම මන්ත්‍රීවරයකුටම රුපියල් ලක්‌ෂයක මාසික දීමනාවක්‌ ලබාදීමට රුපියල් දහතුන් කෝටි හතළිස්‌ හතර ලක්‌ෂයක්‌ ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ (06 දා) පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවක්‌ ඉදිරිපත් කෙරිණි. සභානායක ලක්‌ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මෙම පරිපූරකය ගෙන ආවේය.

එක්‌ මන්ත්‍රීවරයකුට කාර්යාලයක්‌ සඳහා මසකට රුපියල් ලක්‌ෂයක්‌ ලබාදෙන අතර ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරුන් 225 සඳහා රුපියල් දෙකෝටි විසිපන් ලක්‌ෂයක්‌ මසකට වැය කෙරේ. මේ වනවිට ගෙවා ඇති එම මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සඳහා මෙම පරිපූරකය සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2016.12.07 රැස්‌වූ ඇමැති මණ්‌ඩල තීරණය අනුව කාර්යාලයක්‌ පවත්වාගෙන යැමට මන්ත්‍රීවරයකුට මාසයකට රුපියල් ලක්‌ෂයක දීමනාව හිමි වේ.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති ඇමැතිට වාහනයක්‌ ගන්න පන්කෝටි අනූ අට ලක්‌ෂයක්‌ වැය කරලා..!

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ඇමැතිවරයාට වාහනයක්‌ මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් පන්කෝටි අනූ අට ලක්‌ෂයක (5,9800000) අතිරේක මුදලක්‌ වැය කළ බව දන්වමින් ඊයේ (06 දා) සභානායක ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවක්‌ ඉදිරිපත් කළේය.

අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂය යටතේ ප්‍රතිපාදන අංක දෙකක්‌ යටතේ ඉහත රුපියල් පන්කෝටි අනූ අට ලක්‌ෂයක මුදල වියදම් කළ බවද පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවේ දැක්‌වේ.

මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂය යටතේ රුපියල් පන්කෝටි අනූ අට ලක්‌ෂයක (5,9800000) මුදලක්‌ වැය කර ඇති බවට පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවේ දැක්‌වේ.රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඇමැතිවරයාට නිල නිවස නවීකරණයට රුපියල් එක්‌කෝටි හැත්තෑහය ලක්‌ෂ තිස්‌ අට දහසක්‌ ද, විපක්‍ෂ නායක වරයාගේ නිල නිවස අලුත්වැඩියාවට රුපියල් දෙකෝටි පහළොස්‌ ලක්‍ෂයක්‌ ද ඉල්ලා ඇත.

තවද ජනාධිපතිවරයා මෙහෙයුම් කල්බදු ක්‍රමය යටතේ ලබාගත් වාහන බදු කුලී සඳහා වන ඌණතාවක්‌ වෙනුවෙන් රුපියල් හාරලක්‌ෂ අනූ පන්දහසක්‌ ද නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශය මෙහෙයුම් කල්බදු ක්‍රමය යටතේ ලබාගත් වාහනයේ බදු කුලී ප්‍රතිපාදන ඌණතාව වෙනුවෙන් රුපියල් හැත්තෑපන් ලක්‍ෂ හතළිස්‌ පන්දහසක්‌ද ඉල්ලා තිබේ.

සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් මෙම පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: