ලිංගේන්ද්‍රියේ ලණුවක්‌ ගැටගසා වාහනයක්‌ ඇද්ද ඉන්දියාවේ සාධුවරයා.

ඉන්දියාවේ වාර්ෂික මාග් මේලා ආගමික උත්සවයට සහභාගී වූ හින්දු සාධුවරයෙක්‌ තම ලිංගේන්ද්‍රියේ ලණුවක්‌ ගැට ගසා වාහනයක්‌ අදින අයුරු මෙහි දිස්‌වේ.

අලහාබාත් නගරයේ පැවැති මේ ආගමික උත්සවය ජනවාරි 2 දා ආරම්භ විය. සිය ශරීරයේ ඇති ශක්‌තිය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා මෙම සාධුවරයා එම ක්‍රියාව සිදු කර ඇත.

Sadhus often perform their rituals naked, in accordance with their beliefs

The vehicle moves slowly past intrigued onlookers

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: