ගමට ගමක් දී , කැලේ අලින්ට දුන් ඉන්දියාවේ ” New Ram Terang ව්‍යාපෘතිය” (PHOTO)

ඉන්දියාවේ ඊසානදිග කාසිරංගා වනාන්තර මයිමේ පිහිටි ram terang ගම්මානය දැඩි වන අලි තර්ජිත ගම්මානයක් වූ අතර 2012 දී ඉන්දීය රජය සිදුකල වන අලි සමීක්ෂණයේ දී ram terang අවට ඇසෑම් ප්‍රාන්තය සංඛ්‍යාත්මකව අලින් 5620ක ගණත්වයක් උසුලයි .

නැම්බෝර් හා ඩොයිගුගු අලි මංකඩ අතර හා බ්‍රහ්මපුත්‍ර ගංගා මායිමේ ඇති ram terang ගම්මානය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය අලි ඇතුන් 1800 ක ප්‍රමාණයක් සංක්‍රමණය වේ. ඇසෑමයේ 2003 සිට 2014 දක්වා මනුෂ්‍ය ඝාතන 733 ක් එහි වාර්තා වී ඇති අතර අලි මියයෑම් 225 කි.

Wildlife trust in india, Elephant family , Japan tiger found , International union for conservation of nature යන සංවිධාන විසින් අලිමංකඩ පිහිටි ram terang ගම්මානය එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කර නව ගම්මානයක් ලබාදීමට පියවර ගැනුනි.

සූර්ය ශක්තිය මගින් විදුලි බලය ලබා දී පාසල්, ප්‍රජා ශාලා හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් වලින් මෙම නව ගම්මානය සමන්විත අතර , ප්‍රදේශයේ දේශපාලන පක්ෂ හා වැසියන් තම පාරම්පරික ඉඩම් පවරා ගැනීමට විරුද්ධ වූවත් එම විරෝධතා නොසලකා ඔවුන්ව නැම්බෝර් – ඩොයිගුගු අලි මංකඩෙන් ඉවත් කෙරුණු අතර ඉදිරි වසර 10 තුල දී ඉන්දියාවේ සියලුම අලි මංකඩ මානව ක්‍රියාකාරකම් නවතා දමමින් වනජීවි කලාප අලි ඇතුන් වෙත ලබාදීමටත්, නව ගම්මාන ඉදිකර මිනිසුන් පදිංචි කිරීමටත් WTI ( Wildlife Trust in India ) සංවිධානය අපේක්ෂා කරයි.

ඉන්දියාව එසේ අලි මිනිස් ගැටලුවට තිරසාර විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ දරණ අතර ලංකාව අලි ඇතුන් home range එකෙන් ඉවත් කිරීම, වනබිම් මිනිස්සුන්ට ලබා දෙමින් අලි මිනිස් ගැටලුව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරයි. අලි ඇතුන් වනාන්තර තුල රඳවා තබාගැනීමට අවශ්‍ය උපායමාර්ගික වැඩපිළිවෙළ හෝ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් විද්‍යාත්මක විසඳුම් ලබාදීම පසෙකලා තාවකාලිකව කෙටි ක්‍රම මගින් විසඳුම් ලබාදීමට උත්සාහ කිරීම වනජීවි ගැටලු විසඳීමට සිටිනා දේශපාලන බළධාරීන්ගෙන් නොහැකියාව මිස අන් කුමක්ද..?

Shashikalana Ratwatte

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: