පාර්ලිමේන්තුවේ 70 පිරුණු සීයලා ගණන වැඩිවෙයි..!

ලබන වසරේදී සැලකිය යුතු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් වයස අවුරුදු 70 ඉක්මවා යනු ඇතැයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ සඳහන් දත්තවලට අනුව ලබන වසරේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනකු වයස අවුරුදු 70 සම්පූර්ණ කරනු ඇතැයි ද ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින වයස අවුරුදු 70 ඉක්මවූ සමස්ත මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 20 ඉක්මවනු ඇතැයි ද පැවසේ.

ඊට අමතරව මේ වසරේදී මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනකු වයස අවුරුදු 69ක් වනු ඇතැයි ද තවත් මන්ත්‍රීවරුන් සිව්දෙනකු වයස අවුරුදු 65ක් සම්පූර්ණ කරනු ඇතැයි ද ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ අනුව වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ කාල සීමාව අවසන් වන 2020 වසර වන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් නවයෙන් එකක් වයස අවුරුදු 70 සම්පූර්ණ කරනු ඇත.

වයස්ගත ජනගහනය වැඩිවීම ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ තිබෙන ප්‍රධාන සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. වසර 2010 දී ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ජනගහනයෙන් මිලියන 2.5ක් වැඩිහිටියන් වූ අතර වසර 2011 දී සමස්ත ජනගහනයෙන් අවුරුදු 60 ඉක්ම වූ පිරිස සියයට 12.5ක් විය. වසර 2025 වනවිට සමස්ත ජනගහනයෙන් සියයට 16.7ක් වනු ඇතැයි ද වසර 2041 වනවිට සමස්ත ජනගහනයෙන් සියයට 24.8ක් එනම් සමස්ත ජනගහනයෙන් හතරෙන් එකක් වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූවන් යැයි ද දත්ත වාර්තා සඳහන් කරයි.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: