ගණිත ගැටලු සරළව විසඳන්න අපුරූ යන්ත්‍රයක් හැදූ සිසුවා. (PHOTO)

සරසවි තාක්ෂණ පීඨයේ පළමු වසරේ ඉගෙණුම ලබන ශිෂ්‍යයෙකු අන්තර්ජාතික තාක්ෂණ තරගාවලියකට හා ප්‍රදර්ශනයකට සහභාගී වීම සඳහා සුදුසුකම්.