ඩීසල්-පෙට්‍රල් වාහන නිෂ්පාදනයට තිත තැබීමට යන අලුත්ම රට.

සාම්ප්‍රදායික ඉන්ධන වර්ග යොදා ගන්නා වාහන අලෙවිය නතර කිරීම සම්බන්ධයෙන් චීනයේ අවධානය යොමු වී තිබේ..

මෛත්‍රී ජනපති නොවුණානම් ශ්‍රී ලංකාව අසරණයි.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ජනපති නොවුණා නම් ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තරයේ අසරණ වන බව පළාත් පාලන අමාත්‍ය.