අහසේ,පොළවේ,සාගරේ එක ලෙස දස්කම් පානා රණවිරුවන්ගේ සුපිරි යුද අභ්‍යාසය දියකාවා ඇරඹේ..! (PHOTO)

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ සෙබලුන්ගේ දක්ෂතා දැක්වීමේ සුපිරි  යුද අභ්‍යාසයක් ලෙස සැලකෙන දියකාවා යුද අභ්‍යාසය අට.