ඒකාබද්ධයේ පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේදී යකා නටයි..! (PHOTO)

අද පැවැත්වෙන විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය තුළදී හටගත් නොසන්තාවක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව සැසිවාරය තාවකාලිකව විනාඩි 10කට අත්හිටුවා.