ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර ඉවතට – හෙද වර්ජනය අවසන්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ හෙද හෙදියන් දින 10ක් පුරා ක්‍රියාත්මක කළ වැඩ වර්ජනය අද(12) අවසන් කෙරිණි..