සාරි අඳින අයගේ ප‍්‍රසිද්ධ ගැටලූවට විසඳුම මෙන්න..!

දිනපතා සාරියෙන් හෝ ඔසරියෙන් සැරසී රැුකියාවට යන කාන්තාවන්ට ඇතිවන ගැටලූවක් ගැනයි අපි මේ කියන්න යන්නේ..