සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට කෝටි 25ක් දීල මාස 16යි – පෙට් ස්කෑනරය තාම නැහැ..!

ජනතාව රුපියල් කෝටි 25ක් ආණ්ඩුවට ලබා දී වසර එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගතවී ඇතත් තවමත් පෙට්.

පිළිකා රෝහලට පෙට් ස්කෑනරය අරන් දෙන්නත් පෙර, මූලික වූ මොහොමඩ්ගේ පුතු පිළිකාවෙන් මියයයි..!

පසුගිය වසරේ රටේම අවධානය දිනාගනිමින් මහරගම අපේක්ෂා (පිළිකා) රෝහල වෙනුවෙන් පෙට් ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් මිලදි ගැනීම.