ඡන්දය දීලා 8356ක්‌ පත් කරගත්තනම් මාසයට කෝටි 72 ගානේ ගෙවන්න වෙනවා..!

මුතු ඇටයක්‌ තරම් කුඩා මේ සිරිලංකාද්වීපයේ, සමස්‌ත ජනගහනය දෙකෝටි තිස්‌පන් ලක්‌ෂයකි. පළාත් නවයක්‌ පුරා පැතිර.

ප්‍රතිඵලයෙන් පසු අලුත් අර්බුදයක්‌ – බහුතර බලයකට රහස්‌ සාකච්ඡා..!

බහුතර බලයක්‌ හිමි නොවන පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන පක්‌ෂ අතර අභ්‍යන්තර නිල.