හිතවත්කම් මත ජාතික සංචිත වලට ක්‍රීඩකයන් දාපු බව හෙළිවෙයි..!

හිතවත්කම් මත ජාතික සංචිත වලට ක්‍රීඩකයන් දාලා සිදත්, මහානාම, මහේල, මුරලිගේ පාසල් ක්‍රිකට් වාර්ථාව එලියට..!.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතය බාර ගැනීමට මහේල සුදානම්..?

හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරය සඳහා එක්කර ගැනීමට ශ්‍රී.