බයිසිකල් මන්ත්‍රිවරුන්ට ගේට්ටු ඇරියේ නෑ කියලා හිටපු ජනාධිපති වලියක් දාගත්තු හැටි..! (VIDEO)

ඇතිවී තිබෙන පෙට්‍රල් අර්බුදයට විරෝධය පා හිටපු ජනාධිපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ.