මෛත්‍රී බුදුන්ගේ පහලවීම කවදාද..? හරියටම දැනගන්න කියවන්න. (PHOTO)

ලෝක විනාශය සම්බන්දයෙන් ලොව පුරා විවිධ අදහස් පවතිනවා. බුදු දහමට අනුව ලෝක විනාදයක් සිදුවන්නේ මේ.