බැඳුම්කර කොමිසමක් පත් කළාට ජනාධිපති මෛත්‍රීට ගහන ඇමතිවරු මෙන්න..! (VIDEO)

බැඳුම්කර කොමිසම පත්කිරීම පිළිබද ආණ්ඩුවේ සුලු පිරිසක් විසින් තමන්ට චෝදනා සහ විවේචන එල්ල කළ ද,.