බෞද්ධ රටේ සංස්කෘතිය වනසන,මංගලට එරෙහි සමාජ මාධ්‍ය නැගිටීම මහින්ද පිට දාන්න යන මෙහෙයුමක්..!

මෙරට කාන්තාවන්ට මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථානවල සහ ස්කාගාරවල සේවය කිරීම, මත්පැන් මිලට ගැනීම සහ අළෙවිකිරීමට.