මෙරට අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අමිල සේවයක් කල ගුරු තරුව සමුගනියි..! (PHOTO)

කුරුණෑගල පළාත් හිටපු අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, හාරිස්පතුවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක මාරතුගොඩ ධම්මානන්ද නාහිමියන් අපවත් වී තිබේ..