වකුගඩු රෝගයට නන්දිකඩාල් කලපුවෙන් දිව්‍ය ඖෂධයක්..!

මිනිස් සිරුරෙහි ආරම්භයේම ඇතිවන දුර්වලතා සහ බිදවැටීම් නිසා අප නොයෙකුත් රෝගාබාදවලට හා අනතුරුවලට නිරාවරණය වන.