හිතාගන්නවත් බැරි ලොව ප්‍රථම අදෘශ්‍යමාන මෝටර් රථය මෙන්න..! (photos)

ලෝකය දිනෙන් දින ගෝලීයකරණයට ලක් වනවා. තාක්ෂණයත් සමග නිපදවන අලුත් අලුත් දෑ නිසා අපි දිනෙන්.