හිතවත්කම් මත ජාතික සංචිත වලට ක්‍රීඩකයන් දාපු බව හෙළිවෙයි..!

හිතවත්කම් මත ජාතික සංචිත වලට ක්‍රීඩකයන් දාලා සිදත්, මහානාම, මහේල, මුරලිගේ පාසල් ක්‍රිකට් වාර්ථාව එලියට..!.