ලිංගේන්ද්‍රියේ ලණුවක්‌ ගැටගසා වාහනයක්‌ ඇද්ද ඉන්දියාවේ සාධුවරයා.

ඉන්දියාවේ වාර්ෂික මාග් මේලා ආගමික උත්සවයට සහභාගී වූ හින්දු සාධුවරයෙක්‌ තම ලිංගේන්ද්‍රියේ ලණුවක්‌ ගැට ගසා.