ජාතිවාදය හා ආගම්වාදය පුපුරුවා හල කිතු උපත.

කිතු තුමන්ගේ උපත පිළිබඳ ඉඟි කරන ප්රතකාශයක මෙසේ සඳහන් වේ. ‘අන්ධකාරයෙහි ඇවිද්ද සෙනඟ මහත් ආලෝකයක්.