ඩීසල්-පෙට්‍රල් වාහන නිෂ්පාදනයට තිත තැබීමට යන අලුත්ම රට.

සාම්ප්‍රදායික ඉන්ධන වර්ග යොදා ගන්නා වාහන අලෙවිය නතර කිරීම සම්බන්ධයෙන් චීනයේ අවධානය යොමු වී තිබේ..