පාර්ලිමේන්තුවේ 70 පිරුණු සීයලා ගණන වැඩිවෙයි..!

ලබන වසරේදී සැලකිය යුතු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් වයස අවුරුදු 70 ඉක්මවා යනු ඇතැයි ආරංචි මාර්ග.