ජනාධිපති ධුර කාලයේ අලු යට ගිනි දේශපාලන කතාව මෙන්න..!

දිනවල රටේ උද්ගතව තිබෙන දේශපාලන කැලඹීම් අතරට ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය පිළිබඳ විවාදයද එක්ව තිබේ. එයට.