ජනාධිපති මෛත්‍රී 2021තෙක් බලයේ සිටිය හැකිදැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසයි..!

තමාට 2021 වසර දක්වා ජනපතිධුරයේ කටයුතු කළ හැකි දැයි යන්න පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා.