මහ රෑ රිචඩ් සොයිසා සරම පිටින් ගෙන ගිය හැටි – ජවිපෙ දෙවැනි කැරැල්ලේදී මරා දැමූ මාධ්‍යවේදීන්.

තේවිස්‌ ගුරුගේ ආදාහනයේදී කවි කීවේද සහ ප්‍රේමකීර්ති ඝාතනය වූ අවස්‌ථාවේදී එම ප්‍රවෘත්තිය නිවේදනය කළේ ද.