ශ්‍රී ලකාවේ පළමු ආදිවාසී මහජන නියෝජිතවරිය ශිරෝමාලා.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ආදිවාසි කාන්තාවක් පසුගිය දා පැවැත් වු පළාත් පාලන මැතිවරණයට ශ්‍රි.