“ප්‍රේම දඩයමේ” ශිවන්‍යා ලංකාවට ඇවිත් දාපු නැටුම මෙන්න..! (PHOTO & VIDEO)

ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ ටෙලිනාට්‍ය රන්ඟන ශිල්පීනියක් වන “මයුනි රෝයි” හෙවත් ප්‍රේම දඩයම මෙගා ටෙලිනාට්‍ය මාලාවේ ප්‍රධාන රන්ඟන.