මතකද සියඹලන්ගමුවේ ඇතා මරපු දවස – අද වගේම අනෝරා වැස්ස..! (PHOTO)

අලින්ට දිවිගෙවීමට ඇති වනාන්තර කෘතිමව සකසනු වෙනුවට අලියා තම නිජබිමෙන් ඉවත්කිරීම අප කිසිවිටෙකත් අනුමත කරන්නක්‌.