ගෑවම සුදු වෙනවයි කියන අතීශයින් භයානක ක්‍රීම් වල තිත්ත ඇත්ත මෙන්න..! (PHOTO)

මෙවැනි ව්‍යසනයක්‌ ගැන කියන්නට සිදුවීම පවා එක අතකින් අවාසනාවකි. ජාතියේ අවාසනාවකි. නමුත් ජාතිය මළබෙරය වැයෙන්නට.