ඡන්ද වේදිකාවේ සුරතල් වෙන පාතාල කුක්කෝ ගැන මෙන්න..!

දේශපාලනයත් පාතාලයත් අතර ඇත්තේ ගහට පොත්ත වැනි සම්බන්ධයකි. දේශපාලනයෙන් තොර පාතාලයකුත්, පාතාලයෙන් තොර දේශපාලනයකුත් ලාංකීය.