තමන්ගේ රත්තරන් තාත්තාට වකුගඩුවක් දන් දී ලෝකේම ගෞරවයට පාත්‍ර වූ දියණිය. (PHOTO)

අම්මා තාත්තගේ සෙනෙහස තරම් උතුම් සෙනෙහසක් මේ ලෝකේ නැහැ. “මම දන්නවා ඔයා මට කොයි තරම්.