වෙඩි ප‍්‍රහාර 86කිනුත් නොනැවතී 87 වැනි වෙඩි ප‍්‍රහාරය හමුවේ දණ නැමූ ඇය. “ටයිකි”

පීඩිත බව හමුවේ මිනිසා මෙන් ම තිරිසන් සතාද තමන්ගේ වේදනාව දරා නොසිටින අවස්ථාවේ දී පීඩකයාට.