විල්පත්තු වන සංහාරක රිෂාඩ්ට නීතිමය උපදෙස් සපයන්නේ වන සංරක්ෂන දෙපාර්තුමේන්තුවද..? (VIDEO)

වන සංරක්ෂක ජනරාල්වරයාට ධුරයෙන් ඉවත් වන ලෙස බලකරමින් විල්පත්තුව සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය අද (04) එම.