අයවැයේ වාහන මිල සහනයට රුපියල හරස් වෙයි – පොඩි වාහන මිලට වෙනදේ මෙන්න..!

2018 ජනවාරි 26 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී විදෙස් මුදල් ඒකකවලට එරෙහිව රුපියලේ අවප්‍රමාණය හේතුවෙන් ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා දැරීමට සිදුවන වියදම ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙහිදී විශාල වශයෙන් බලපෑමක් වී ඇත්තේ ජපානයේ සිට ආනයනය කරනු ලබන මෝටර් රථවාහන ඇතුළු අනෙකුත් භාණ්ඩ සම්බන්ධවයි.

මෙම දින 26 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී පමණක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ජපාන යෙන් මුදල් ඒකකයට එරෙහිව සියයට 3.4 කින් අවප්‍රමාණය වී තිබේ.

මීට අමතරව එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව සියයට 0.6 කින් ද ශ්‍රී ලංකා රුපියල් අවප්‍රමාණය වී ඇත.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වැඩි වශයෙන් අවප්‍රමාණය වීමක් වාර්තා කර ඇත්තේ එක්සක් රාජධානි පවුමට එරෙහිවය. එය සියයට 5.7 කි. එසේම යූරෝ මුදල් ඒකකයට එරෙහිව ද සියයට 4.5 කින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් අවප්‍රමාණය වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමක දී වාහන ආනයනකරුවන් කියා සිටින්නේ 2018 අයවැයේ දී කුඩා මෝටර් රථ සඳහා යම් සහනයක් හිමිවුවත්, මේ වන විට ජපාන යෙන් අගය ඉහළ යමින් පවතින බැවින් එම අයවැයේ සහනය ජනතාවට ලබාදීමට අපහසු වී ඇති බවයි.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: