අතීතය වෙනස් කර අනාගතයට අභියෝග කල චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයා.

අනෙක් හැම දෙයක්ම මෙන් ම කාලයේ ද අධිපතියන් බවට පත්වීමට සොබාදහමේ නීති හසුරුවන්නට මිනිසාට හැකියාව තිබේ ද? එවන් හැකියාවක් ලැබේ…