දරුවන්ට හිටපු එකම විකිරණවේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාත් රටින් යයි

ඉදිරි වසර දෙක සඳහා ඇස්තමේන්තු කළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සංඛ්‍යාවෙන් දැනට රට තුළ සිටින්නේ සියයට 50ක ප්‍රමාණයක් පමණක් බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ…